تونلسازی و فضاهای زیرزمینی
تونلسازی و فضاهای زیرزمینی

رهیافت فنی و خدمات مهندسی

اطلاعات بیشتر
ژئوشیمی زیست محیطی و زهکشی پساب اسیدی
ژئوشیمی زیست محیطی و زهکشی پساب اسیدی

رهیافت فنی و خدمات مهندسی

اطلاعات بیشتر
بازسازی و بستن معدن
بازسازی و بستن معدن

رهیافت فنی و خدمات مهندسی

اطلاعات بیشتر
مهندسی سنگ و پایداری شیب
مهندسی سنگ و پایداری شیب

رهیافت فنی و خدمات مهندسی

اطلاعات بیشتر
مطالعات امکان سنجی و بررسی‌های فنی و اقتصادی
مطالعات امکان سنجی و بررسی‌های فنی و اقتصادی

رهیافت فنی و خدمات مهندسی

اطلاعات بیشتر
خدمات اکتشافی
خدمات اکتشافی

رهیافت فنی و خدمات مهندسی

اطلاعات بیشتر
معدنکاری زیرزمینی
معدنکاری زیرزمینی

رهیافت فنی و خدمات مهندسی

اطلاعات بیشتر
ژئوتکنیک، مانیتورینگ و ابزار دقیق
ژئوتکنیک، مانیتورینگ و ابزار دقیق

رهیافت فنی و خدمات مهندسی

اطلاعات بیشتر
معدنکاری انحلالی
معدنکاری انحلالی

رهیافت فنی و خدمات مهندسی

اطلاعات بیشتر
معدنکاری سطحی
معدنکاری سطحی

رهیافت فنی و خدمات مهندسی

اطلاعات بیشتر
طراحی، تامین و تجهیز آزمایشگاه های تخصصی
طراحی، تامین و تجهیز آزمایشگاه های تخصصی

رهیافت فنی و خدمات مهندسی

اطلاعات بیشتر
خدمات زیست محیطی و اجتماعی
خدمات زیست محیطی و اجتماعی

رهیافت فنی و خدمات مهندسی

اطلاعات بیشتر
مهندسی باطله های معدن و سدهای باطله
مهندسی باطله های معدن و سدهای باطله

رهیافت فنی و خدمات مهندسی

اطلاعات بیشتر
مهندسی هیپ لیچینگ
مهندسی هیپ لیچینگ

رهیافت فنی و خدمات مهندسی

اطلاعات بیشتر
کانه آرایی، متالورژی و ژئومتالورژی
کانه آرایی، متالورژی و ژئومتالورژی

رهیافت فنی و خدمات مهندسی

اطلاعات بیشتر
مدیریت منابع آب در معدن
مدیریت منابع آب در معدن

رهیافت فنی و خدمات مهندسی

اطلاعات بیشتر
شید به معنی نور،‌ روشنی‌ و خورشید بوده و وش پسوند شباهت است.
Copyright © 2015 by Hampa Danesh Shidvash Co.  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@hampadanesh.ir; hampadanesh@gmail.com
مدلسازی، ارزیابی و تخمین ذخیره
مدلسازی، ارزیابی و تخمین ذخیره

رهیافت فنی و خدمات مهندسی

اطلاعات بیشتر
مدیریت ریسک و کنترل پروژه
مدیریت ریسک و کنترل پروژه

رهیافت فنی و خدمات مهندسی

اطلاعات بیشتر